• rozwiń

Przestępstwa finansowe. Ziobro daje prokuratorom nowe wytyczne

Przestępstwa finansowe. Ziobro daje prokuratorom nowe wytyczne
Foto: tvn24 Foto: Przestępstwa finansowe. Nowe wytyczne prokuratury

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wydał wytyczne w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa finansowe. Chodzi o przestępstwa popełniane na szkodę wielu pokrzywdzonych, przy wykorzystaniu instrumentów finansowych oraz działalności bankowej.

Jak głosi komunikat Prokuratury Krajowej, w sprawach tego rodzaju należy opracować szczegółowy plan śledztwa. Działania prokuratorów już od początkowego etapu postępowania powinny być ukierunkowane na ustalenie osób organizujących i kierujących przestępczym procederem i jego rozmiarów.

Główni sprawcy

Warunkiem skutecznego ścigania tego rodzaju przestępstw jest pociągnięcie do odpowiedzialności głównych sprawców, a nie wyłącznie osób o rolach drugoplanowych, zatrudnianych przez osoby organizujące ten proceder, np. na podstawie umów agencyjnych lub umów zlecenia - głosi komunikat Prokuratury Krajowej.

Dalej czytamy, że po ustaleniu głównych sprawców przestępstwa prokuratorzy jak najszybciej powinni sporządzić i ogłosić im postanowienie o przedstawieniu zarzutów, a także zastosować wobec nich środki zapobiegawcze lub wystąpić o ich zastosowanie do sądu.

Prokurator podkreśla, że ważne jest także "jak najszybsze wydanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym". W tym celu należy ustalić "stan majątkowy osób podejrzewanych a później podejrzanych m.in. z wykorzystaniem baz danych dostępnych prokuraturze, organom ścigania i organom finansowym".

Skala przestępstwa

Prokurator Generalny zwrócił uwagę, że w każdej takiej sprawie prokuratorzy powinni sprawdzić, czy toczą się inne postępowania dotyczące tego samego podmiotu lub grupy ludzi stosujących ten sam mechanizm przestępczy. Należy przede wszystkim uzyskać informacje, czy określony podmiot gospodarczy znajduje się w obszarze zainteresowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisji Nadzoru Finansowego. Jest to o tyle ważne, że ocena prawna pojedynczego zdarzenia bez szerszego kontekstu często prowadzi do umorzenia lub odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Prowadzone postępowania przygotowawcze od samego początku powinny uwzględniać wszystkie aspekty działalności finansowej podmiotu gospodarczego zajmującego się zawieraniem umów z wykorzystaniem instrumentów finansowych lub czynności bankowych. Chodzi o ustalenie struktury organizacyjnej, zakresu obowiązków osób zatrudnionych, sposobu dystrybucji uzyskiwanych środków finansowych oraz spełnienie wymogów uzyskania stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności.

Prokurator wskazuje, że należy dążyć do szybkiego zabezpieczenia dokumentacji finansowo-księgowej. Czynność ta w miarę możliwości powinna być przeprowadzana z udziałem biegłego z zakresu finansów i księgowości.

W każdej takiej sprawie prokuratorzy powinni czynić ustalenia, czy podmiot prowadził działalność operacyjną umożliwiającą osiągnięcie zysku w kwotach pozwalających na wywiązanie się z podjętych zobowiązań. Trzeba również ustalić oferowane przez podmiot produkty finansowe, sposób generowania stopy zwrotu, źródła pochodzenia środków na wypłaty i ewentualne ubezpieczenie działalności.

Koordynatorzy w prokuraturach

Zgodnie z wytycznymi sprawy dotyczące przestępstw finansowych popełnianych na szeroką skalę powinny być prowadzone w prokuraturach regionalnych i prokuraturach okręgowych. Na tym szczeblu powinny być również prowadzone postępowania z zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego.

Co ważne postępowania dotyczące tego typu przestępstw powinny być prowadzone przez prokuratorów specjalizujących się w zwalczaniu takiej przestępczości. W najbardziej skomplikowanych i złożonych sprawach będą powoływane zespoły śledcze.

W Prokuraturze Krajowej oraz w prokuraturach regionalnych i okręgowych maja zostać powołani koordynatorzy. Będą informowani o tym, że przyjęte zawiadomienie opisuje przestępstwo, które dotyczy wielu osób. Ma to na celu określenie skali przestępstwa i podjęcie działań zmierzających do łącznego prowadzenia postępowania przygotowawczego.

Kary powinny być surowe

Wnioski dotyczące wymiaru kary w sprawach dotyczących przestępstw finansowych popełnianych na szkodę wielu osób z wykorzystaniem instrumentów finansowych oraz czynności bankowych powinny odzwierciedlać wysoki stopień społecznej szkodliwości takich czynów.

W sprawach, w których wartość wyłudzonego mienia przekracza kwotę 1 miliona złotych, a szkoda nie została naprawiona, wnioskowanie o wymierzenie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania powinno być wyjątkiem. Wnioski takie powinny być składane jedynie w przypadku zasadności zastosowania instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary.

 

Ziobro o prezesie TK: buta kroczy przed upadkiem:

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane