• rozwiń

Sprzedaż detaliczna i produkcja w ostatnim miesiącu wakacji w górę

W Sejmie złożono projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele Odtwórz: W Sejmie złożono projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele
W Sejmie złożono projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele "Źródło: tvn24"

Sprzedaż detaliczna w sierpniu br. wzrosła o 6,9 proc. rok do roku, po wzroście o 6,8 proc. w lipcu - poinformował we wtorek w komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

"W sierpniu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 6,9 proc. (wobec wzrostu o 6,8 proc. przed miesiącem oraz o 7,8 proc. w sierpniu 2016 r.). W porównaniu z lipcem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 1,5 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 1,4 proc.)" - napisano w komunikacie GUS.

Sprzedaż w górę

Zaznaczono, że w sierpniu 2017 r. wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku utrzymywał się we wszystkich grupach.

"Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej +ogółem+ wysoki wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku zaobserwowano w przedsiębiorstwach zaklasyfikowanych do grupowania +pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach+ (o 7,2 proc. wobec 8,8 proc. przed rokiem) oraz w podmiotach sprzedających paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 4,7 proc. wobec 3,6 proc.), jak również w jednostkach zajmujących się handlem żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi (o 4,4 proc. wobec wzrostu o 4,3 proc. przed rokiem)" - czytamy w komunikacie GUS.

Gdzie najwięcej?

"Spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej +ogółem+ najwyższy wzrost sprzedaży wykazały podmioty wchodzące w skład grupowania: +tekstylia, odzież, obuwie+ (o 17,3 proc.).W okresie styczeń-sierpień br. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 7,1 proc. (wobec wzrostu o 5,2 proc. w 2016 r.)" - dodano.

Produkcja przemysłowa wzrosła

Produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 8,8 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 5,9 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny we wtorek w komunikacie. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła rok do roku o 23,5 proc.

GUS podał, że w okresie styczeń - sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,2 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 3,7 proc., natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 12,5 proc. wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 14,9 proc.

"Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w sierpniu br. o 8,8 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 7,5 proc.) i o 5,9 proc. wyższa w porównaniu z lipcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 8,1 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 3,2 proc. wyższym w porównaniu z lipcem br." - napisano w komunikacie.

W jakich działach?

Według GUS, w stosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów z metali – o 14,6 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 13,5 proc., napojów – o 13 proc., metali – o 12,2 proc., w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – o 11,4 proc., w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 11,3 proc., wyrobów farmaceutycznych – o 11,2 proc., urządzeń elektrycznych – o 9,7 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 8,6 proc.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 11,1 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 1,4 proc. oraz w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 0,6 proc.

"Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w sierpniu br. wyższa o 23,5 proc. niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 20,5 proc.) i o 0,3 proc. wyższa w porównaniu z lipcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 22,6 proc. wyższym niż w sierpniu ub. roku i o 0,8 proc. niższym w porównaniu z lipcem br." - podał GUS.

Budownictwo

Zgodnie z komunikatem, w stosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 30,1 proc., w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne – o 27,3 proc., a w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 12,8 proc.

"W porównaniu z lipcem br. wzrost poziomu zrealizowanych robót wystąpił w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne – o 15,2 proc. i roboty związane budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 2,3 proc., natomiast spadek w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 12 proc." - dodał urząd statystyczny.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

W sierpniu br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 3 proc. rok do roku, a ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,4 proc. - podał we wtorek w Główny Urząd Statystyczny. Wobec lipca br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 0,4 proc.

"Według wstępnych danych w sierpniu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 3,0 proc. w porównaniu z sierpniem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,4 proc. W okresie styczeń–sierpień 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 3,4 proc. wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. (kiedy notowano spadek - o 0,9 proc.), a ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,3 proc. (spadek w ub. roku - o 0,6 proc.)" - napisał GUS w komunikacie.

W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie podniesiono o 18,9 proc. Wzrosły również ceny w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 2,6 proc., przetwórstwo przemysłowe - o 2,5 proc. oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 0,7 proc.

Zgodnie z danymi GUS, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2017 r. były o 0,4 proc. wyższe niż w poprzednim miesiącu. Wzrost cen zanotowano przetwórstwie przemysłowym o 0,4 proc., w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 2,7 proc.).

Wyższe niż przed miesiącem były również ceny m.in. poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,8 proc.), produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,6 proc.), artykułów spożywczych, papieru i wyrobów z papieru (po 0,5 proc.), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,4 proc.), chemikaliów i wyrobów chemicznych, urządzeń elektrycznych, mebli, odzieży (po 0,3 proc.), napojów, wyrobów tekstylnych (po 0,2 proc.), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz maszyn i urządzeń (po 0,1 proc.). Ceny produkcji metali oraz skór i wyrobów skórzanych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w lipcu br.

"Spadły natomiast ceny produkcji wyrobów z metali, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,1 proc.), wyrobów farmaceutycznych (o 0,2 proc.), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,3 proc.) oraz wyrobów tytoniowych (o 0,4 proc.). Wzrost cen zanotowano w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 0,3 proc.). Obniżono natomiast ceny w sekcjach: górnictwo i wydobywanie oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę po 0,1 proc." - czytamy w komunikacie.

GUS szacuje się, że w sierpniu 2017 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były o 0,2 proc. wyższe niż w poprzednim miesiącu. Ceny budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosły po 0,2 proc., a ceny robót budowlanych specjalistycznych - o 0,1 proc.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane