• rozwiń

Poprawka Senatu do ustawy o NBP. "Mama 4 plus" do podpisu prezydenta

Zarobki w NBP mają być jawne i ograniczone. "Pożar gasicie benzyną" Odtwórz: Zarobki w NBP mają być jawne i ograniczone. "Pożar gasicie benzyną"
Zarobki w NBP mają być jawne i ograniczone. "Pożar gasicie benzyną" "Źródło: Fakty TVN"

Senat poparł w piątek nowelizację ustawy umożliwiającej ujawnienie zarobków kadry kierowniczej w NBP. Wprowadzono do ustawy jedną poprawkę, korygującą błąd redakcyjny. Senatorowie przyjęli bez poprawek ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym - "Mama 4 plus".

Poprawka legislacyjna skorygowała ewidentny błąd legislacyjny, a więc w art. 4 zastąpiła wyrazy "odesłanie do art. 1", wyrazami "odesłanie do art. 2".

Ustawa stanowi, że pensja prezesa i wiceprezesów NBP jest ustalana na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Z kolei zasady wynagradzania pracowników NBP będą ustalane przez zarząd banku w drodze uchwały. Wielkość środków na wynagrodzenia ustalana będzie corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym. Maksymalne wynagrodzenie dla poszczególnych pracowników, poza wiceprezesami oraz członkami zarządu NBP, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności (60 proc.) wynagrodzenia prezesa NBP.

Nowe przepisy przewidują ponadto, że uchwała zarządu NBP ws. zasad wynagradzania będzie jawna i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie NBP.

W trakcie debaty wiceprezes NBP Anna Trzecińska przypominała, że gwarancją niezależności banku centralnego jest przede wszystkim jego niezależność finansowa.

- Bank centralny, jego wiarygodność i zaufanie do banku centralnego gwarantuje tylko i wyłącznie pełna jego niezależność i to jest niezależność personalna, instytucjonalna, a przede wszystkim finansowa. Nie bez przyczyny podkreślamy tę niezależność finansową, dlatego że Konstytucja RP i ustawa o Narodowym Banku Polskim, o której mówimy, wyznaczyła nam mandat w postaci utrzymania stabilności cen i nie tylko. A stabilność cen chyba dotyczy nas wszystkich - powiedziała wiceprezes NBP.

Wiceprezes NBP powiedziała też, że bank nie jest w stanie zebrać i opublikować danych dotyczących zarobków osób zajmujących kierownicze stanowiska od 1995 roku w przewidzianym ustawą terminie. Podkreśliła też, że potrzebne jest vacatio legis.

Matczyne emerytury

Bez poprawek Senat przyjął ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym – "Mama 4 plus". Ustawa przewiduje, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. Teraz trafi do podpisu przez prezydenta. O świadczenie będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. Będzie ono przysługiwało także ojcom czworga dzieci po osiągnięciu 65 lat, w razie śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mógł przyznać na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca): Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w decyzji administracyjnej, po zbadaniu m.in. sytuacji dochodowej danej osoby. Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury, która po marcowej waloryzacji będzie wynosiła 1100 zł brutto. Tzw. matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 r.

Odpłatne przekształcenie

Bez poprawek przyjęto również nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Nowela przewiduje, że jeżeli lokalny samorząd zdecyduje o wyższej bonifikacie niż 60 proc. proponowanych przez Skarb Państwa, to automatycznie na tym terenie zostanie ona podwyższona przez wojewodę do "samorządowego" poziomu. Ujednolica też zasady dotyczące udzielania bonifikat na przekształcenie gruntów pod garażami i miejscami postojowymi. Samorządom daje możliwość udzielenia bonifikaty na przekształcenie gruntów pod garażami, czy miejscami postojowymi w sposób jednoznaczny, natomiast na gruntach Skarbu Państwa takie bonifikaty będą wynikały wprost z ustawy.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów umożliwiła ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Przekształcenie, zgodnie z ustawą, musi być odpłatne. Odpłatność za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych, które trzeba zapłacić za własność.

Szacuje się, że jest ok. 500 tys. właścicieli nieruchomości na gruntach Skarbu Państwa, kolejnych ok. 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane