• rozwiń

Nowe świadczenie z ZUS. Minister podaje liczby

Minister Rafalska o tym, kto otrzyma "matczyne" emerytury Odtwórz: Minister Rafalska o tym, kto otrzyma "matczyne" emerytury
Minister Rafalska o tym, kto otrzyma "matczyne" emerytury "Źródło: tvn24"

W ramach programu Mama 4 plus przyznano już 38 tysięcy 467 świadczeń, z czego 14 tysięcy 694 w pełnej kwocie, zaś 23 tysiące 773 w kwocie uzupełniającej - poinformowała w mediach społecznościowych szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Najwięcej wniosków o świadczenie złożono w województwie śląskim - 5471 oraz pomorskim - 4184.

Na początku marca weszła w życie ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym Mama 4 plus. W jego ramach matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, zyskują prawo do minimalnej emerytury w wysokości 1100 złotych brutto, niezależnie od czasu opłacania składek.

Pod koniec marca ministerstwo informowało, że wnioski o świadczenie złożyła już ponad połowa uprawnionych.

Mama 4 plus

Zgodnie z ustawą o świadczenie w ramach programu Mama 4 plus mogą się ubiegać matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat. W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci świadczenie po osiągnięciu 65 lat przysługuje także ojcom czworga dzieci.

Z szacunków ministerstwa wynika, że łączna liczba uprawnionych do świadczenia to 85 tysięcy osób.

Tak zwaną matczyną emeryturę przyznaje – co do zasady – na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w decyzji administracyjnej, po zbadaniu między innymi sytuacji dochodowej wnioskującego.

Świadczenie przysługuje w takiej wysokości, aby łącznie z pobieraną emeryturą nie przekroczyło jej kwoty minimalnej – 1100 złotych brutto. Gdy osoba wnioskująca nie ma prawa do emerytury, świadczenie wynosi 1100 złotych (będzie ono corocznie waloryzowane).

Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wnioskujący osiągnął wiek emerytalny. Oznacza to, że osoby, które złożą wniosek w marcu, pełne świadczenie za ten miesiąc otrzymają tylko wówczas, jeśli prezes ZUS lub KRUS do końca tego miesiąca wyda decyzję o przyznaniu świadczenia.

Jeśli taka decyzja zostanie wydana w kwietniu, świadczenie będzie wypłacone za kwiecień (bez wyrównania za marzec).

Wniosek o świadczenie

Do wniosku o świadczenie należy dołączyć akty urodzenia dzieci (lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi), informację o ich numerach PESEL oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej.

W składanych oświadczeniach należy także poinformować między innymi o ewentualnych przerwach w wychowywaniu dzieci lub o ograniczeniu praw rodzicielskich. Świadczenie nie przysługuje osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył jej władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, na przykład ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności.

Ojcowie ubiegający się o świadczenie uzupełniające, będą proszeni też o wskazanie daty zgonu matki dzieci, albo datę porzucenia przez nią dzieci, albo zaprzestania ich wychowywania przez długi okres.

Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego zyskają także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Osoby takie muszą dołączyć do wniosku orzeczenie sądu o powierzeniu im sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Prawo do złożenia odwołania

W razie odmowy przyznania świadczenia wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania. W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji będzie można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Alternatywnie można też, w terminie 30 dni, odwołać się do wojewódzkiego sądu administracyjnego – od razu lub po drugiej negatywnej decyzji prezesa ZUS lub KRUS.
Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane