• rozwiń

Sąd ogłosił upadłość kolejnej SKOK. Sprawdź, jak odzyskać pieniądze

Foto: Jakub Kaczmarczyk/PAP Foto: Aktywa Wielkopolskiej SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań

Poznański sąd rejonowy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Poznaniu - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie. Kasa miała blisko 90 tys. członków, wierzyciele mają teraz czas na zgłoszenie swoich roszczeń.

Komisja wystąpiła o ogłoszenie upadłości tej kasy 3 lutego, sąd podjął decyzję  28 lutego. Zdaniem sądu "zostały spełnione pozytywne ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością spółdzielczej kasy, tj. faktem, że aktywa Wielkopolskiej SKOK nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań, a podejmowane działania restrukturyzacyjne nie przyniosły oczekiwanych efektów".

KNF jak dotąd wprowadziła zarząd komisaryczny w 19 Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Liczba kas, w których ogłoszono upadłość wzrosła do ośmiu, a sześć zostało przejętych przez banki.

Wierzyciele Wielkopolskiej SKOK

Wierzyciele Wielkopolskiej SKOK będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego – komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym .

KNF wprowadziła zarządcę komisarycznego do Wielkopolskiej SKOK już 18 maja 2016 r. Według sprawozdania z 31 grudnia 2016 r. Wielkopolska SKOK miała ujemne fundusze własne w wysokości 68 mln 584 tys. zł, wykazywała ujemny bieżący wynik finansowy w wysokości 71 mln 43 tys. zł i niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 16 mln 37 tys. zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez blisko 90 tys. członków Wielkopolskiej SKOK wynosiły 301 mln 741 tys. zł - przypomniała KNF.

Głęboka niewypłacalność

"W związku z głęboką niewypłacalnością Wielkopolskiej SKOK ujawnioną przez zarządcę komisarycznego oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji – z uwagi na odmowę udzielenia pomocy finansowej przez Kasę Krajową i brakiem zgody banków na przejęcie Wielkopolskiej SKOK – jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności tej kasy i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG" - podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) gwarantuje depozyty kas do równowartości w złotych 100 tys. euro. Środki są wypłacane w terminie siedmiu dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy.

Kasa Krajowa przypomniała zarazem, że aktywa Wielkopolskiej SKOK stanowią 2,17 proc. całego sektora spółdzielczych kas i jest ona jedną z 40 kas funkcjonujących na rynku usług finansowych w Polsce.

Decyzję KNF o zawieszeniu działalności Wielkopolskiej SKOK i wystąpienie do sądu o ogłoszenie upadłości "z dużym niepokojem" przyjęła Kasa Krajowa SKOK. Jak wynikało z wydanego na początku lutego oświadczenia, w ocenie Kasy Krajowej "nie wykorzystano wszystkich możliwości w celu przeprowadzenia procesu restrukturyzacji Wielkopolskiej SKOK, jakie były do dyspozycji".

 

 

Komisja Finansów za nowymi zasadami nadzoru nad małymi SKOK-ami:

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane