• rozwiń

Urząd podważa kredyty frankowe. Bank: umowy są ważne

Urząd podważa kredyty frankowe. Bank: umowy są ważne
Foto: Shutterstock Foto: Podgląd dotyczący sprawy przeciw bankowi Millennium jest dziewiątym związanym z kredytami frankowymi

Postanowienia umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego w Banku Millennium są niedozwolone - uznał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Marek Niechciał. Tymczasem w ocenie banku umowy kredytowe są ważne i obowiązują bank i kredytobiorców.

W piątkowym komunikacie UOKiK wyjaśnił, że tzw. istotny pogląd prezesa Urzędu dotyczy postępowania przeciwko Millennium. Sprawę do Sądu Okręgowego w Warszawie skierował kredytobiorca. Domaga się zwrotu opłat pobranych na pokrycie różnic między ceną kupna a sprzedaży franka szwajcarskiego.

Konsument w gorszej pozycji

Zdaniem urzędu zasady ustalania kwoty kredytu oraz wysokości rat w oparciu o kursy wymiany walut są niedozwolone, bo stawiają konsumenta w gorszej pozycji względem banku.

"Ta nierównowaga stron wpływa na wysokość świadczeń, ponieważ to bank w tabeli ustala kursy kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, po których przelicza kwotę kredytu i rat kapitałowo-odsetkowych. Konsument jest natomiast pozbawiony wpływu na wysokość waloryzacji kursu, nawet nie wie, czym kieruje się bank w podejmowaniu decyzji" - napisano w komunikacie UOKiK.

W ocenie prezesa UOKiK, uznanie przez sąd podważanych postanowień umowy zawartej z bankiem za niedozwolone może oznaczać, że cała umowa będzie nieważna. Wyjaśniono, że dzieje się tak, ponieważ szkodliwe dla konsumenta postanowienia nie obowiązują od momentu zawarcia umowy. Co więcej, nie ma możliwości ich zastąpienia przepisami prawa.

"Jednak zdaniem urzędu, orzeczenie o nieważności umowy powinno nastąpić jedynie w sytuacji, gdy konsument w pełni zaakceptuje takie rozwiązanie" - zastrzeżono.

Bank odpowiada

Tymczasem Bank Millennium nie podziela konkluzji wydanego stanowiska przez prezesa UOKiK.

"Stanowisko Prezesa UOKiK odwołuje się jedynie do tych poglądów doktryny, które służą potwierdzeniu określonych tez a opinia ta nie uwzględnia poglądów doktryny oraz orzecznictwa, które są korzystne dla banków. Nie można zatem stanowisku Prezesa UOKiK przypisać charakteru wszechstronnej, kompletnej i obiektywnej analizy problemu - wskazano w komentarzu przesłanym tvn24bis.pl.

W ocenie banku umowy kredytowe są ważne i obowiązują zarówno bank jak i kredytobiorców. "Uznanie za abuzywne postanowienia umowy kredytowej o stosowaniu przez bank ogłaszanej przez siebie tabeli kursowej nie skutkuje nieważnością umowy" - dodano.

Bank w swoim komentarzu podkreśla także, że oferując kredyty indeksowane do walut obcych przestrzegał przepisów prawa oraz rekomendacji organów nadzoru w tym Rekomendacji S. "Stosowane przez bank kursy walut były kursami rynkowymi, co potwierdza Raport dotyczący spreadów opublikowany przez Prezesa UOKiK w 2009 roku" - wskazano.

Jednocześnie w komentarzu przesłanym tvn24bis.pl zwraca uwagę, że dotychczas nie zapadł przeciwko Bankowi Millennium żaden prawomocny wyrok, w którym zakwestionowano by ważność umów kredytów walutowych indeksowanych zawieranych przez bank z klientami.

"Bank nie został również prawomocnie zobowiązany do zwrotu rat kredytu poddanych indeksacji w jakiejkolwiek części" - podkreślono.

Istotny pogląd

"Istotny pogląd w sprawie" to pisemne stanowisko prezesa UOKiK, w którym urząd przedstawia argumenty i poglądy ważne dla danego sporu, opierając się na określonym stanie faktycznym i prawnym. Z tego względu ocena przedstawiona w istotnym poglądzie nie może być odniesieniem do innych spraw. Istotny pogląd wydawany jest tylko w sprawie toczącej się przed sądem, jeżeli przemawia za tym interes publiczny. Dotyczy sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.

Prezes UOKiK może przedstawić istotny pogląd w sprawie z własnej inicjatywy, na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy bądź na wniosek sądu. Ocena prawna przedstawiona przez urząd nie może stanowić odniesienia dla innych spraw, które pozornie mogą wydawać się podobne.

Podgląd dotyczący sprawy przeciw bankowi Millennium jest dziewiątym związanym z kredytami frankowymi.

 

Prezydent Andrzej Duda o frankowiczach. Zobacz fragment programu "Kawa na ławę" w TVN24 (04.12.2016):

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane