• rozwiń

Sejmowi prawnicy: nowela w sprawie płac w NBP wymaga opinii Europejskiego Banku Centralnego

Politycy komentują ustawę PiS ws. jawności zarobków w NBP Odtwórz: Politycy komentują ustawę PiS ws. jawności zarobków w NBP
Politycy komentują ustawę PiS ws. jawności zarobków w NBP

Nowela ustaw w sprawie płac w Narodowym Banku Polskim nie jest sprzeczna z prawem unijnym, wymaga jednak notyfikacji Europejskiego Banku Centralnego - napisano w opinii Biura Analiz Sejmowych.

"Projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Projekt podlega notyfikacji Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) w trybie art. 127 ust. 4 TfUE (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - red.)" - napisano.

Jak podkreślono, zgodnie z unijnymi regulacjami  władze państw członkowskich zasięgają opinii EBC w sprawach każdego projektu przepisu prawnego w dziedzinach podlegających jego kompetencji, w tym regulujących funkcjonowanie krajowych banków centralnych.

"Notyfikacja projektu ustawy powinna nastąpić na etapie umożliwiającym władzy rozpoczynającej opracowywanie projektu prawnego rozważenie opinii EBC przed podjęciem merytorycznych decyzji" - dodano.

Zdaniem członka Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Łukasza Hardta, który był w piątek gościem radia Tok FM,  procedowanie ustawy bez notyfikowania EBC byłoby "niebezpiecznym precedensem".

Wynagrodzenia

Projekt noweli zakłada, że wynagrodzenie prezesa i wiceprezesów NBP ustalane jest na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, a wynagrodzenia pracowników NBP ustalane są przez Zarząd NBP w drodze uchwały.

Zarząd NBP, jak wskazano, miałby kształtować wynagrodzenie dla poszczególnych kategorii stanowisk przy założeniu, że maksymalne wynagrodzenie nie może przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia całkowitego prezesa NBP.

Wysokość wynagrodzeń osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze oraz prezesa, wiceprezesów i członków zarządu NBP, a także uchwała zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania pracowników NBP mają być - według projektu noweli - jawne i będą podlegać publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy publikacja.

Oświadczenia majątkowe

W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy mają zostać opublikowane uchwały zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania pracowników NBP z lat 1995-2018.

Wysokość wynagrodzeń będzie podawana do publicznej wiadomości, poprzez wskazanie konkretnego stanowiska, wynagrodzenia za każdy miesiąc, w tym w szczególności nagród, premii i dodatków w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, którego dotyczy publikacja.

Projekt ustawy przewiduje także nowelizację ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Do istniejącego już katalogu osób obowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego dodano: członków zarządu NBP oraz pracowników NBP zajmujących stanowiska dyrektorskie lub równorzędne pod kątem płacowym dla dyrektora departamentu lub zastępcy dyrektora.

Osoby te, będą składać oświadczenia majątkowe kierownikowi jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wypracowanym modelem składania oświadczeń majątkowych.

Kontrowersje w NBP

Proponowane zmiany są konsekwencją doniesień medialnych dotyczących wynagrodzeń współpracowniczek prezesa NBP Adama Glapińskiego - szefowej departamentu komunikacji i promocji Martyny Wojciechowskiej oraz dyrektor gabinetu prezesa NBP Kamili Sukiennik.

Pod koniec grudnia ub.r. "Gazeta Wyborcza" donosiła, że zarobki Wojciechowskiej wynoszą ok. 65 tys. zł "wraz z premiami, dodatkowymi dochodami i bonusami", czemu bank zaprzeczył.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane