• rozwiń

Tak - według Tuska - Polska ma wyjść z długów

- Solidarność i sprawiedliwość społeczna - te dwie zasady, wg rządu, przyświecają zaproponowanym w expose Donalda Tuska rozwiązaniom, dotyczącym systemu emerytalnego oraz podatkowego. Bo też w tych dwóch obszarach zmiany w rozpoczynającej się kadencji mają być największe. I choć konkretne kwoty nie padły, to jak podkreślił szef rządu, przeprowadzenie tych zmian jest niezbędne, by Polska w przyszłości mogła szybko się rozwijać i uzyskać przewagę konkurencyjną nad innymi europejskimi krajami. I przede wszystkim - zmniejszyć swoje zadłużenie.

Planowana obniżka relacji długu publicznego w kolejnych latach (w proc. PKB)

2012 rok - 52
2015 rok - 47
2020 rok - 44
2030 rok - 40
2040 rok - 35

spadek długu

Rząd deklaruje, że będzie kontynuował reformy systemu emerytalnego w duchu sprawiedliwości, eliminowania przywilejów i stabilnych finansów publicznych dla przyszłych pokoleń. Celem jest wyjście z procedury nadmiernego deficytu w 2012 roku i obniżenie go do końca kadencji do 1 proc. PKB. ZOBACZ EXPOSE TUSKA

Relacja państwowego długu publicznego do PKB w 2012 roku ma spaść do 52 proc. i systematycznie obniżać się do 47 proc. na koniec 2015 roku. Do 2020 roku dług Polski w relacji do PKB ma spaść do 44 proc., do 2030 roku do 40 proc., a do 2040 roku - do 35 proc. PKB.

Późniejsza emerytura - to wyższa emerytura

W związku z tym rząd proponuje, aby od 2013 stopniowo zrównywany i podwyższany był wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn do 67 lat. Podnosząc wiek emerytalny o jeden miesiąc co cztery miesiące ten poziom osiągnięty zostanie dla mężczyzn w 2020 roku, a dla kobiet w 2040. Dzięki tym zmianom obecne i przyszłe pokolenia mają przestać być nadmiernie zadłużane na potrzeby emerytur. ZOBACZ TABELĘ Z DATAMI PRZEJŚCIA NA EMERYTURY PO WPROWADZENIU PROPONOWANYCH ZMIAN

Rząd przekonuje, że dłuższy okres pracy to wyższe emerytury, zwłaszcza dla kobiet. Dziś 38-letnia kobieta, która przejdzie na emeryturę w nowym systemie w 2040 roku w wieku 67 lat ma mieć blisko dwukrotnie wyższą emeryturę niż gdyby przeszła na emeryturę w wieku 60 lat. Dla kobiety w wieku 50 lat, która w wyniku stopniowych zmian przejdzie na emeryturę w wieku 63 lat, ta emerytura ma być wyższa o 15-20 proc.

W przyszłym roku Ministerstwo Pracy ma także opracować programy pozwalające na aktywną politykę państwa wspierającą zatrudnienie osób starszych. Miałyby wejść one w życie od 2013 roku.

Mundurowi popracują dłu

żej

Rząd proponuje też zmiany w systemie emerytur służb mundurowych tak, aby wstępujących do służby od lipca 2012 zaczęły już obowiązywać nowe zasady przechodzenia na emeryturę. Wiek emerytalny zostanie ustanowiony na 55 lat, a staż służby zostanie wydłużony do 25 lat. Obecnie mogą przejść w wieku 40 lat lub po 15 latach pracy.

Uprzywilejowane warunki przechodzenia na emeryturę mają w przyszłości dotyczyć wyłącznie górników pracujących bezpośrednio przy wydobyciu. Niektórzy z pozostałych uprawnionych do emerytur górniczych będą mogli skorzystać z emerytur pomostowych, a pozostali wejdą do systemu powszechnego.

Zostanie dokonany też przegląd uprawnień wynikających ze stanu spoczynku prokuratorów i sędziów.

Ulżyć temu, kto potrze

buje

Rząd, zgodnie z zasadami sprawiedliwości i solidarności społecznej, zamierza też likwidować nieuzasadnione przywileje i luki podatkowe.

Ulgi w podatkach mają być nakierowane na poprawę dzietności, promować wielodzietność. Dlatego rząd podwyższy o 50 proc. ulgę na trzecie i kolejne dziecko. Ulga na dwoje pozostanie bez zmian, a ulga na pierwsze dziecko przysługiwać będzie tam, gdzie dochód na rodzinę nie przekracza 85 tys. zł rocznie, czyli na poziomie pierwszego progu podatkowego. Pomoc w postaci becikowego dotyczyć będzie także tylko tych rodzin o dochodach poniżej 85 tys.

.

Ograniczony zostanie też przywilej podatkowy dla umów autorskich. Odpisanie 50-procentowych kosztów uzyskania będzie możliwe do przychodu w wysokości 85 tys. zł rocznie. Powyżej tego progu twórcy płacić będą normalny podatek.

Zlikwidowana zostanie ulga podatkowa na internet, bo - jak argumentuje rząd - usługi tanieją, a państwo wspomaga budowę nowoczesnej sieci w całym kraju.

Od "Belki" nie uciekn

iesz

Rząd zamierza też ostatecznie zamknąć możliwość omijania tzw. podatku Belki od dochodów kapitałowych przy lokatach bankowych, który wynosi 19 proc. i "twardo reagować na inne próby omijania podatków". Obecnie ze względu na obowiązujące zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku, przy lokatach z dzienną kapitalizacją odsetek, można uniknąć konieczności zapłaty tego podatku, bowiem zarówno podstawę opodatkowania, jak i podatek zaokrągla się do kwoty w pełnych złotych. Jeżeli więc zysk z jednodniowej lokaty wynosi np. 2,49 zł, to 19 proc. podatku od tej kwoty daje kwotę mniejszą niż 50 gr. Po zaokrągleniu w dół daje to zero złotych podatku. W efekcie dzienna lokata o wartości do 18 tys. zł (przy założeniu rocznego oprocentowania na poziomie 5 proc.) jest wolna od "podatku Belki". Straty budżetu z tego powodu szacowane są na ok. 400 mln zł.

Ręka rządu w kieszeni przedsiębiorców

Rząd zamierza też podwyższyć częściowo składkę rentową. Gabinet PiS, popierany też przez PO, obniżył ją z 13 do 6 proc. pensji. Wcześniej, pracodawca i pracownik płacili po 6,5 proc., a obecnie pracownik - 1,5 proc., a pracodawca - 4,5 proc.

Obecnie rząd argumentuje, że obniżenie składki rentowej w czasie najlepszej koniunktury było zbyt daleko idące i spowodowało 20-miliardowy deficyt w systemie rentowym. Dlatego, jak przekonuje, konieczne jest częściowe odwrócenie tamtej decyzji, poprzez podniesienie składki dla pracodawców o 2 punkty procentowe. Składka dla pracowników pozostanie na dotychczasowym poziomie. Zmiana ta pozwoli zmniejszyć deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o ok. 13 mld zł rocznie.

Część ekonomistów przewidując taki ruch ze strony rządu, twierdziło, że nie pogorszy to znacznie sytuacji finansowej przedsiębiorców, gdyż - jak wskazują dane na ich kontach - jest w sumie 170 mld zł niewykorzystanych środków.

Rolnicy bliżej re

szty

Rząd zapowiedział też, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, od lutego 2012 roku wprowadzona zostanie składka zdrowotna dla rolników.

Jako rozwiązanie przejściowe, zostanie ona zróżnicowana kryterium wielkości gospodarstwa. Państwo dalej będzie opłacało składkę za rolników o najniższych dochodach, czyli w gospodarstwach do 6 hektarów. Rolnicy na gospodarstwach od 6 do 15 hektarów, będą płacili połowę składki płaconej dziś przez osoby mające działalność gospodarczą poza rolnictwem, a powyżej 15 hektarów - całą składkę, czyli ok. 36 zł miesięcznie. To tyle samo, ile z własnych środków opłacają prowadzący działalność gospodarczą. W następnym kroku składka będzie płacona na tych samych zasadach, co w systemie powszechnym, łącznie z możliwością odliczenia jej częśc

i od podatku.

Ponieważ rolnictwo też jest działalnością gospodarczą, od 2013 dla gospodarstw rolnych rząd rozpocznie wprowadzanie rachunkowości, a następnie opodatkowania dochodów na ogólnych zasadach. Jako pierwsze zostaną w to włączone największe gospodarstwa, a stopniowo te zasady rozszerzone będą na mniejsze. Podatek od dochodów dla gospodarstw rolnych pozwoli na redukcję innych obciążeń, zwłaszcza podatku rolnego.

Rząd przypomina, że stosowanie rachunkowości rolnej jest rozważane na poziomie UE w powiązaniu z dopłatami dla rolników w przyszłości, a zatem będziemy na to dobrze przygotowani.

Z kolei, kiedy uporządkowana zostanie kwestia rachunkowości rolnej, możliwe będzie zbudowanie nowoczesnego systemu ubezpieczeń społecznych rolników, co umożliwi likwidację KRUS.

Wyciśnięte bogactwo i chudsza administracja

Poza zmianami w emeryturach i podatkach, rząd zamierza też pomagać finansom publicznym czerpiąc większe zyski z bogactw naturalnych. W związku z tym, zwiększona zostanie danina pobierana od wydobycia bogactw naturalnych, takich jak miedź i srebro, a w kwestii eksploatacji gazu łupkowego przygotowane zostaną przepisy, które zapewnią znaczące dochody dla państwa.

Wśród priorytetów rządu znalazły się deregulacja i zmiany, mające na celu usprawnienie i unowocześnienie funkcjonowania administracji publicznej. Ministrowie dostaną zadania-kontrakty na kluczowe projekty i będą monitorowani na bieżąco z ich realizacji.

Nowe Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zajmie się usprawnieniem funkcjonowania polskiej administracji. Płaca ma być związana z wydajnością urzędników i satysfakcją klienta. Skoordynowane i przyspieszone mają też zostać projekty związane z komunikacją elektroniczną pomiędzy urzędami a obywatelami.

mkg//mat/m

- podwyższenie o 50 proc. ulgi prorodzinnej na każde trzecie i kolejne dziecko; na dwoje pierwszych - ulga bez zmian

- likwidacja ulgi dla rodzin z jednym dzieckiem, o dochodzie powyżej 85 tys. zł rocznie

- likwidacja becikowego dla rodzin o dochodach powyżej 85 tys. zł rocznie

- likwidacja 50-proc. kosztów uzyskania przychodów dla autorów, których dochody przekroczą rocznie 85 tys. zł

- likwidacja ulgi na internet

- zmiany w zakresie lokat tzw. dziennych, pozwalających na ominięcie "podatku Belki"

- usprawnienie administracji, np. pozwolenie na budowę ma być wydawane w ciągu 100 dni dla wielkich budów 60 dni dla małych i średnich budów

- skrócenie czasu postępowania w sądach o 1/3

- ułatwienie dostępu do zawodów w których działają korporacje zawodowe.

- zmiany w składkach zdrowotnych dla rolników: od lutego 2012 państwo będzie płacić za gospodarstwa do 6 ha; 6-15 ha - rolnicy płacą połowę składki (16 złotych); powyżej 15 ha - całą składkę. W 2013 r. rozpocznie się wprowadzanie rachunkowości. Docelowo rolnicy w powszechnym systemie emerytalno-rentowym.

- składka rentowa wyższa o 2 pkt. proc. po stronie pracodawców

- zmiana systemu waloryzacji emerytur i rent (przez jakiś czas, przynajmniej przez najbliższe 4 lata ma mieć charakter kwotowy, a nie procentowy)

- stopniowe (od 2013 r.) zrównywanie i podwyższanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, docelowo do 67. roku życia; Od 2013 r. co 4 miesiące wiek emerytalny ma rosnąć o kolejny miesiąc. Dla mężczyzn proces zakończy się w 2020 r., a dla kobiet w 2040 r.

- zmiany w systemie emerytalnym służb mundurowych - dla tych, co wejdą do służby w 2012 r. i później proponowany wiek emerytalny to 55 lat lub 25 lat służby

- duchowni powinni uczestniczyć w powszechnym systemie emerytalnym. Jeśli będzie to konieczne, konkordat zostanie zmieniony

- podwyżka dla policjantów i wojskowych po 300 zł na głowę od 1 lipca 2012 i - jeśli się uda - podwyżka podobnego wymiaru pod koniec kadencji

expose

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
  • Komentarze (0)

Dodaj Komentarz

Zaloguj się , aby dodać komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze

Zasady forum

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane