• rozwiń

Resort chce obniżyć progi ostrożnościowe. Przez zmiany w OFE

"Rosjanie nie wyjdą na ulice. Putin nie ma się czego obawiać" Odtwórz: "Rosjanie nie wyjdą na ulice. Putin nie ma się czego obawiać"
"Rosjanie nie wyjdą na ulice. Putin nie ma się czego obawiać" "Źródło: TVN24 BiS"

O siedem punktów procentowych spadną progi ostrożnościowe zawarte w ustawie o finansach publicznych - jeżeli w życie wejdzie projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów. Po zmianach progi miałyby wynieść 48 proc. i 43 proc.

Resort finansów tłumaczy, że jednym z efektów zmian dotyczących OFE będzie obniżenie kwoty państwowego długu publicznego. Wyjaśniono, że w efekcie przekazania do ZUS 51,5 proc. aktywów OFE, co będzie miało miejsce na początku lutego, nastąpi konwersja zobowiązań Skarbu Państwa.

Według MF w praktyce operacja ma polegać na odkupie przez resort finansów od ZUS papierów skarbowych przekazanych ZUS-owi przez OFE. W zamian ministerstwo zobowiąże się do wypłaty ubezpieczonemu świadczeń emerytalnych odpowiadających zewidencjonowanej na jego subkoncie w ZUS zindeksowanej wartości papierów skarbowych.

Mniejszy dług publiczny

Papiery skarbowe przejęte przez ZUS będą umarzane. - Obniżenie państwowego długu publicznego (PDP) wynikać będzie zarówno z kwoty umarzanych skarbowych papierów wartościowych, jak i oszczędności w kosztach ich obsługi. Dodatkowo obniżająco na dług sektora działać będą pożytki z innych niż papiery skarbowe aktywów przekazanych z OFE - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Według MF w związku z tym należy zastąpić próg 50 proc. PKB (określa relacje długu do PKB - red.) progiem 43 proc. PKB, natomiast progu 55 proc. PKB odpowiednio progiem 48 proc. PKB.

"Propozycja obniżenia progów o 7 punktów procentowych uwzględnia niepewność związaną zarówno z ostatecznym ukształtowaniem się relacji długu do PKB w bazowym roku 2013 r., jak i rzeczywistym wpływem zmian w systemie emerytalnym na dług, wynikających między innymi z rynkowej wartości portfela OFE oraz jego struktury na dzień przekazania 51,5 proc. aktywów netto do ZUS" - wskazało MF.

Większa wiarygodność

Resort podkreślił, że obniżenie progów relacji długu do PKB, uwzględnionych w mechanizmie tzw. stabilizującej reguły wydatkowej (uzależnia ona wzrost wydatków państwa od kluczowych wskaźników makroekonomicznych - red.) ma na celu ustabilizowanie długu publicznego na niższym poziomie oraz zapewnienie wiarygodności polskiej polityki fiskalnej.

"Jak wskazują bowiem agencje ratingowe reforma systemu emerytalnego będzie neutralna dla oceny wiarygodności kredytowej (ratingu) Polski przy założeniu, że obniżeniu poziomu długu publicznego będzie towarzyszyło odpowiednie dostosowanie progów w ustawie o finansach publicznych" - dodano.

Projekt nowelizacji przewiduje ponadto doprecyzowanie regulacji związanych z dokonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego zmian budżetu ustalonego przez regionalną izbę obrachunkową. Ponadto w ustawie o finansach publicznych mają się znaleźć przepisy ułatwiające procedurę konsolidacji przepływów finansowych między funduszami zarządzanymi przez ZUS.

Szybkie zmiany

MF chce, by zmiany weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Resort tłumaczy, że wynika to z konieczności wprowadzenia zaproponowanych rozwiązań dotyczących progów ostrożnościowych w tzw. mechanizmie korygującym stabilizującej reguły wydatkowej przed rozpoczęciem prac nad Aktualizacją Programu Konwergencji.

"Zgodnie z polskim ustawodawstwem, prognozy zawarte w Aktualizacji Programu Konwergencji, będącego częścią Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, stanowią podstawę do opracowywania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok, zatem zasadne jest, aby oba dokumenty opracowywane były z jednolitych ram fiskalnych" - wyjaśniono.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane