• rozwiń

Rząd zajmie się budżetem. A w nim dziura na prawie 55 mld zł

Rząd zajmie się budżetem. A w nim dziura na prawie 55 mld zł
Foto: shutterstock.com Foto: złotówki pieniądze

Rada Ministrów na posiedzeniu we wtorek zajmie się m.in. projektem przyszłorocznego budżetu. Rząd przyjął wstępnie, że deficyt w 2016 r. ma nie przekroczyć 54 mld 620 mln zł. Projekt zakłada też podniesienie wydatków na obronę narodową do 2 proc. PKB, czyli o ok. 3 mld zł.

We wstępnym projekcie przyszłorocznego budżetu, który rząd przyjął na początku września br., przewidziano ponadto, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 296 mld 879,2 mln zł, a wydatki 351 mld 499,2 mln zł. Projekt uwzględnił budżet środków europejskich, w którym zaplanowano dochody w wysokości 62 mld 399,6 mln zł oraz wydatki w wysokości 71 mld 640,9 mln zł. Tym samym deficyt budżetu środków europejskich ma wynieść 9 mld 241,3 mln zł.

MF przyjęło, opracowując przyszłoroczne dochody budżetu, że PKB wzrośnie w ujęciu realnym o 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 1,7 proc. Wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną nominalnie o 3,6 proc., zatrudnienie wzrośnie 0,8 proc., spożycie prywatne nominalnie o 5,5 proc. Zaplanowano też, że dochody podatkowe wyniosą 268 mld 443 mln zł, co stanowi 14,2 proc. prognozowanego na 2016 r. PKB. Resort finansów przewiduje, że budżet zasilą wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości 3 mld 200 mln zł, dywidendy sięgną ponad 4 mld 500 mln zł, a wpłaty z zysku 254,5 mln zł.

Na górnictwo

Zgodnie ze wstępnym projektem budżetu w 2016 r. ponad 900 mln zł zostanie przeznaczone na kontynuację dofinansowania zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Ponadto przewidziano zwiększenie - o ponad 2 mld zł - środków na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte tzw. zamrożeniem wynagrodzeń.

Założono także, że w przyszłym roku zostaną wypłacone jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów, osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Łącznie na ten cel ma zostać przeznaczone ok. 1,4 mld zł.

Więcej na wojsko

Zgodnie z projektem wydatki na obronę narodową miałyby zostać podniesione do wysokości 2 proc. PKB, co oznacza, że będą wyższe o blisko 3 mld zł w stosunku do roku 2015, a nakłady na naukę - uwzględniając budżet środków europejskich - będą wyższe o 4 proc.

W ramach budżetu zabezpieczono ponad 1 mld zł na wyższe wydatki na świadczenia rodzinne. Zaplanowano też dodatkowe wydatki na weryfikację świadczeń z pomocy społecznej, co jest związane z podniesieniem kwot kryteriów dochodowych oraz niektórych świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2015 r.

Środki dla samorządów

W projekcie przewidziano ponadto środki na dofinansowanie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior-WIGOR”. W domach tych seniorzy będą mogli aktywnie spędzać czas wolny.

Z porządku wtorkowych obrad Rady Ministrów wynika ponadto, że zajmie się ona też strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016–2019.

Ministrowie omówią także projekt nowelizacji ustawy o ofercie publicznej, której celem jest poszerzenie zakresu obowiązków informacyjnych spółek funkcjonujących w ramach oferty publicznej, a także zmiany w sposobie sprawozdawczości tych spółek.

Projekt nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (z 2005 roku) ma dostosować polskie prawo do kilku dyrektyw UE (zwłaszcza dyrektywy 2013/50/UE).

Skutkiem ustawy będzie m.in. przedłużenie terminu publikacji przez emitenta półrocznego sprawozdania finansowego, do 3 miesięcy po zakończeniu okresu objętego sprawozdaniem. Z kolei emitent prowadzący działalność w przemyśle wydobywczym lub w przemyśle pozyskiwania drewna z lasów pierwotnych będzie miał obowiązek corocznego ujawniania płatności dokonywanych na rzecz administracji rządowej - wynika z uzasadnienia.

Co z uchodźcami?

Premier Ewa Kopacz zapowiedziała w ubiegłym tygodniu po zakończeniu unijnego szczytu w Brukseli, że na najbliższym, a więc wypadającym we wtorek, posiedzeniu rządu zapadnie decyzja o udziale Polski w zapowiedzianej przez UE pomocy finansowej dla uchodźców.

W nocy ze środy na czwartek przywódcy państw Unii zadeklarowali, że zmobilizują dodatkowo co najmniej 1 mld euro na pomoc dla uchodźców w obozach poza UE, przekazywaną za pośrednictwem biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. uchodźców (UNHCR) i Światowego Programu Żywnościowego. Część państw już zadeklarowała, ile przeznaczą na ten cel.

- Nie mogłam zadeklarować dziś konkretnej kwoty, ale na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów podejmiemy taką uchwałę i zadeklarujemy określoną kwotę, o której wysokości poinformujemy również przewodniczącego Rady Europejskiej i przewodniczącego Komisji Europejskiej - powiedziała Kopacz na konferencji prasowej w nocy z środy na piątek.

Ministrowie omówią też trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2016–2018 oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane