• rozwiń

Temat: Rząd PiS

Chcą większej kontroli nad internetowym rynkiem finansowym

Wicepremier Morawiecki o uszczelnieniu VAT Odtwórz: Wicepremier Morawiecki o uszczelnieniu VAT
Wicepremier Morawiecki o uszczelnieniu VAT "Źródło: tvn24"

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego, korzystających z usług finansowych świadczonych poprzez różnego rodzaju tak zwane platformy internetowe - taki jest cel projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, przygotowanego przez resort finansów.

Projekt został umieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji i ma podlegać dalszym konsultacjom.

Jego celem, jak wynika z uzasadnienia, ma być zapobieganie "nadużyciom na rynku finansowym, dokonywanym przy wykorzystaniu sieci Internet przez podmioty nieuprawnione do świadczenia usług finansowych".

Nowela ma dotyczyć przede wszystkim zagrożeń identyfikowanych na rynku Forex, a także obejmować nieprofesjonalnych uczestników wszystkich sektorów rynku finansowego, objętych nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Forex, to rynek walutowy, zbudowany w oparciu o połączone siecią informatyczną banki i instytucje finansowe na całym świecie. Operacje wymiany walut są na nim przeprowadzane 24 godziny na dobę przy wykorzystaniu sieci telefonicznych, łączy informatycznych oraz systemów informacyjnych.

Nowe uprawnienia

Projekt przewiduje przyznanie KNF nowych uprawnień związanych z prowadzoną przez instytucję listą ostrzeżeń publicznych.

Rozszerzony ma być zakres treści publikowanych na liście ostrzeżeń. Mają tam być, w myśl projektu, umieszczane nie tylko nazwy podmiotów prowadzących działalność, w związku z którą złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa, ale także nazwy domen internetowych, "jeżeli działalność, w związku z którą złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jest wykonywana za pośrednictwem lub przy użyciu strony internetowej".

Komisja uzyska uprawnienie do zamieszczenia na liście ostrzeżeń publicznych nazwy domeny internetowej także w przypadku, gdy nie złożono zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Informacja taka byłaby podawana w wyodrębnionej części listy ostrzeżeń, bez przypisywania takiego wpisu do konkretnego przestępstwa.

Następstwem umieszczenia nazwy domeny internetowej na liście ostrzeżeń publicznych będzie ich zamieszczenie w odrębnym rejestrze domen zastrzeżonych, prowadzonym przez KNF, co z kolei będzie, w myśl projektu, obligować dostawców internetu do zablokowania dostępu do tych stron.

Zaostrzenie kar

Projekt przewiduje także zaostrzenie odpowiedzialności karnej za nieuprawnione prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, "w przypadku gdy następstwem czynu zabronionego jest niekorzystne rozporządzenie mieniem przez poszkodowanego".

Przewiduje też "podniesienie z 1 proc. do 4 proc. obowiązującego obecnie depozytu zabezpieczającego na rynku Forex (obniżenie maksymalnej dźwigni do 1:25, tak jak w innych państwach)". Zakłada zapewnienie "mechanizmu zewnętrznej sądowej kontroli nad korzystaniem przez przewodniczącego KNF z uprawnienia do żądania od podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne udostępniania informacji, stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną".

Dokument zakłada również, że KNF uzyska nowe możliwości wymiany informacji z Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w tym informacji chronionych na mocy odrębnych ustaw.

ZOBACZ PROJEKT USTAWY AUTORSTWA MINISTERSTWA FINANSÓW

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane